Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Cilji vzgoje in poučevanja

 

Skozi zastavljene cilje oblikujemo šolski vsakdanjik.

Šola je prostor skupnega učenja, dela in sožitja. Ravnanje drug z drugim je v znamenju medsebojnega spoštovanja, dobre volje in razumevanja v sodelovanju učenk in učencev, profesoric in profesorjev, staršev in šolskega okolja.

Šola s sodobnimi metodami in oblikami izobraževanja in vzgoje
Izvajamo projekte, projektne tedne v šoli in tujini, dneve dejavnosti, praktične vaje, sodelovanja s partnerskimi šolami, medpredmetno učenje, formativno spremljanje, portfelje, bralno vzgojo, uporabo računalnikov in interneta, evalvacijo pouka, mediacijo in vrstniško mediacijo.
Nadaljnji ukrepi so tudi notranja diferenciacija, zunanja strokovna podpora in izobraževanja, sodelovanja pri natečajih,…

Cilje šole pospešujemo tako, da skrbimo posebej za:

 • krepitev timskega dela, predvsem pri medpredmetnem učenju;
 • odprtost za nove medije in informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT);
 • razvoj standardov in njihovo upoštevanje pri našem delu;
 • socialno in čustveno učenje kot ključno kompetenco;
 • zavedanje o tem, da je učitelj vzor za učenke in učence.

Cilji se nanašajo na doseganje uspešnosti delovanja šole, cilji so merljivi, dosegljivi, realni in časovno opredeljeni.

Dolgoročni cilji so določeni za obdobje petih let, torej od 2019 do 2024. Cilji se nanašajo na doseganje uspešnosti delovanja šole, cilji so merljivi, dosegljivi, realni in časovno opredeljeni.

Kratkoročni cilji so oblikovani v smeri vsakoletnega prizadevanja in načrtovanja za doseganje dolgoročnih ciljev.

Dolgoročni ciljiKratkoročni cilji
Osmišljati pomen pouka in vzgoje.Zagotavljati celostno in trajno znanje in vzgojo, spodbujanje notranje motivacije otrok ob ustreznih modelih pouka kot so: medpredmetno povezovanje, projektno delo, praktični pouk itd., dvig funkcionalne pismenosti, vzpodbujati zanimanje za tekmovanja v znanju, poglabljati delo z nadarjenimi, osveščati o pomenu zdravega načina življenja, razvijanje kreposti in vrednostni sistem.
Razvijati delovne navade in učne strategije.Razvijanje pozitivnega odnosa do dela v šoli in doma, spodbujanje ustvarjalnosti in medpredmetnega povezovanja, razvijanje vztrajnosti, samostojnosti in doslednosti pri delu.
Usvajati prevzemanje odgovornosti.Zagotavljanje splošne varnosti v okolici šole in v njej, spoštovanje in upoštevanje dogovorov, hišnega reda, šolskih pravil in vzgojnega načrta, spoštovanje do lastnine, ničelna toleranca do nasilja, restitucija, mediacija, sodelovalna in aktivna vloga staršev.
Ohranjati medsebojno spoštovanje.Razvijati spoštovanje med učenci, učitelji in starši, izboljšati medsebojno komunikacijo, skrbeti za osnovne dnevne manire in razvijanje kreposti.
Krepiti pripadnost šoli, kraju, okolju in narodu.Razvijanje in spoštovanje identitete šole, vzpodbujati pripadnost kolektivu, skrbi za lokalno družbeno in naravno okolje in ohranjanje identitete države, zagotavljanje uspešnega in konstruktivnega povezovanja šole s krajem, občino, regijo in mednarodnim okoljem.
Dvigovati zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih.Urejenost delovnih razmerij, uvedba trajnostnih oblik izobraževanja in izmenjave izkušenj, sistemsko in smotrno reševanje kadrovske in prostorske problematike na šoli, pravično in sprotno zagotavljanje možnosti in pravice napredovanja učiteljev in ostalih delavcev šole v strokovne nazive in plačilne ter plačne razrede, skrbeti za telesno in duševno zdravje zaposlenih.

Sledimo tudi ostalim ciljem, kot so:

 

 • zagotavljanje individualizacije in diferenciacije pouka,
 • razvijanje programov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami in otrokom s specifičnimi učnimi težavami,
 • uvajanje dejavnosti svetovanja in usmerjanja za otroke in starše,
 • spodbujanje notranje motivacije otrok ob ustreznih modelih pouka, kot so: medpredmetno povezovanje, projektno delo, praktični pouk …,
 • razvijanje timskega pristopa dela na vseh nivojih učno-vzgojnega procesa,
 • uvajanje nadstandardnih programov,
 • uvajanje v otrokovo ustvarjalnost usmerjenih aktivnosti,
 • zagotavljanje pestrega in strokovno sodobno organiziranega programa dni dejavnosti in šole v naravi,
 • razvijanje in posodabljanje drugih (interesnih) dejavnosti ob pouku,
 • nadaljnje uvajanje sodobne informacijske tehnologije v pouk in posodabljanje le-te,
 • zagotavljanje vseh zakonskih pravic in obveznosti učencev, učiteljev, delavcev šole in staršev,
 • zagotavljanje smotrne porabe vseh vrst energij in zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev v obstoječem objektu,
 • posodabljanje in nadgrajevanje opremljanja specialnih učilnic in šolskih prostorov, šolske opreme in pohištva,
 • zagotovitev dodatnih materialnih sredstev in igral za najmlajše učence,
 • zagotovitev in ureditev učilnice v naravi in šolskega vrta.

 

Dostopnost