OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Finance šole

 

Na finančno računovodskem področju načrtujemo v letu 2019/2020 poleg rednih aktivnosti ter računovodskih in drugih poročil, ki jih moramo zagotavljati ob zakonsko določenih rokih skladno z veljavnimi predpisi na tem področju.

V preteklem letu smo uspešno izvajali stroškovno upravljanje odhodkov in s tem nadzor nad izdatki posameznih financerjev ter potrebnimi sredstvi za nemoteno delovanje zavoda.

Ohranjati želimo že nastavljeno kakovostno računovodsko analizo na ravni zavoda, s katero lahko sproti ugotavljamo ugodnost, ki jo izražajo računovodski podatki z namenom iskanja izboljšav kot podlag za usmerjanje prihodnjega delovanja. Namen analiziranja računovodskih informacij Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur je pripravljanje podatkov za nadziranje ali odločanje vodstva o delovanju zavoda.

Polletno ugotavljanje finančnega poslovanja zavoda in sestavljanje polletnega izkaza uspeha po načelu denarnega toka. To je računovodski izkaz, ki ga določeni uporabniki na osnovi letnih evidenčnih knjiženj izdelujejo zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javni financ. V tem izkazu se prikazujejo podatki po načelu plačane realizacije tako prihodkov kot odhodkov.


Letno poročilo_2018 

Računovodsko poročilo_2018

Finančno poročilo_2018

Finančno poročilo za plavalni tečaj_2018

Finančno poročilo ZŠN_2018

 

Dostopnost