OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Spoštovani,

v 4. točki Sklepa o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij, št 6035-118/2008 z dne 1. julija 2008 se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli v posameznem izobraževalnem programu na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu, se izbira med kandidati opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen v 7., 8 in 9. razredu osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk «.

Priloga: Sklep o spremembi meril

 

Vodstvo šole

OŠ FRANJA MALGAJA ŠENTJUR
Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur

Telefon: 03/ 746 3 800
ELEKTRONSKI NASLOV: tajnistvo@fmalgaja.si

 

Dostopnost