OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Prijavnica za jutranje varstvo vozačev in podaljšano bivanje

Jutranje varstvo

Za učence vozače od drugega do četrtega razreda je na matični šoli organizirano jutranje varstvo vozačev od 7.15 do 8.15. Šola ne prevzema odgovornosti za učence, ki prihajajo v šolo pred 7.15.

Za učence 1. razreda šola organizira jutranje varstvo, ki na matični šoli poteka od 6.15 do 8.15, izvaja pa se v učilnici 1. razreda.

V jutranje varstvo učencev 1. r se učenci vključujejo s prijavo staršev. Jutranje varstvo je strokovno vodeno in zajema:

 • zajtrk,
 • počitek,
 • sprostitveno dejavnost in
 • pripravo na pouk.

Učencem v jutranjem varstvu zagotavljamo:

 • varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo pouk;
 • organiziramo počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk;
 • učno pomoč, če izrazijo željo po njej.

Jutranje varstvo starejših učencev je organizirano v šolski knjižnici in prostih učilnicah. Za nadzor skrbijo knjižničarka in dežurni učitelji.Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje za učence od prvega do petega razreda je organizirano po končanem programu in traja do 16. ure.

Podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

 • samostojno učenje,
 • sprostitveno dejavnost,
 • ustvarjalno preživljanje časa,
 • prehrano.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Splošni cilji podaljšanega bivanja so:

 • učencem zagotoviti vzpodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in izobraževanje;
 • omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim v primeru potrebe nuditi ustrezno strokovno pomoč;
 • omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa posamezne dejavnosti;
 • omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj;
 • omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro počutje in skupne dosežke.
Pravila in priporočila v PB

V PB se je potrebno prijaviti in dogovoriti za termin, kdaj bo učenec sam zapustil PB oz. bodo po njega prišli starši, kar je obvezno za prvošolce. Sprememba tega dogovora zahteva pisno dovoljenje starši. 

Starši lahko svoje otroke prevzamejo ob točno določenih urah.

V oddelku podaljšanega bivanja sta na novo vzpostavljeni dve telefonski številki, na katerih sta dežurna učitelja OPB dosegljiva ob terminih, ki so navedeni na informativni tabli pred šolo.

Telefonska številka, ki velja za naslednje oddelke 1. a, 1. b in 2. b je 041 335 587.

Telefonska številka, ki velja za oddelke 2. a, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b in OPP pa je 070 563 100.

Zaradi lažje in kakovostnejše organizacije dela v oddelkih podaljšanega bivanja ter ohranjanja varnosti na naši šoli, vas prosimo, da se držite navedenih ur odhoda.

Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj v PB predčasno napoti učenca iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

Za učence, ki obiskujejo oddelek PB na centralni šoli in podružnici, je priporočljivo, da imajo v šoli kosilo, za prvošolce, ki so vključeni v PB, je kosilo obvezno.

Učenci, ki obiskujejo PB, bodo deležni še ene popoldanske malice (v času od kosila do odhoda domov), če se bodo starši tako odločili. Nudili jim bomo tudi dodatno pijačo, sadje in kruh, saj se ob igri in gibanju na prostem potreba po tem še poveča.

V PB se domača naloga piše eno uro in ne moremo v celoti nadomestiti domačega dela, zato starše naprošamo, da vsak dan otroku preverite domačo nalogo.

Starše prosimo, da ob prevzemu otroka  počakajo pred vhodom v šolo.


 

Dostopnost