Skoči na glavno vsebino

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Varnost in zdravje

 

Šola je dolžna zagotoviti varnost vseh udeležencev procesov na šoli. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na področju vzgoje, zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu ter organizaciji spremstva in dežurstva.

S tem namenom bo šola:

  • izvajala različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti, reda in discipline učencev terpreprečevanje nasilja, (dežurstva učiteljev, obravnava in spoštovanje hišnega reda in pravil šolskega reda, preventivne dejavnosti: predavanja, delavnice za učence, učitelje in starše, pravočasno in ustrezno ukrepanje v nevarnih situacijah …),
  • oblikovala oddelke in skupine učencev v skladu z veljavnimi normativi in standardi,
  • na ekskurzijah, športnih, naravoslovnih, kulturnih dnevih ter tečajih plavanja, kolesarjenja, smučanja ipd. bo zagotovljeno ustrezno število spremljevalcev v skladu z veljavnimi normativi in standardi in navodili za izvajanje učnih načrtov,
  • zagotovila, da bodo objekti, igrala, učila, oprema in naprave v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter zagotovila varno izvajanje dejavnosti,
  • zagotovila učencem ustrezno opremo, kadar bodo sodelovali pri urejanju šole in šolske okolice,
  • izvajala dejavnosti prometne varnosti (kolesarski izpit v 5. r., načrt šolskih poti).

Zaradi nemotenega poteka vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu in zagotavljanja večje varnosti, se v posameznih šolskih prostorih vršijo dnevna dežurstva strokovnih delavcev. Strokovni delavci opravljajo naloge dežurstva skladno z razporedom, ki ga na oglasni deski objavi ravnatelj zavoda. Dežurstvo v zavodu poteka na razredni stopnji med 7.10 in 13.00, na predmetni stopnji pa do 13.35 in v garderobi in jedilnici do 14.00.


Vzgojne dejavnosti

Vzgojnim dejavnostim želimo dati posebno težo, zato upoštevamo pravila Hišnega reda, Šolska pravila in Vzgojni načrt. Posebno pozornost namenjamo svetovalnim in proaktivnim vzgojnim dejavnostim ter sodelovanju s starši. 

Pravila šolskega reda, Hišni red in Vzgojni načrt se nahajajo v zavihku Šolska pravila


Prometna varnost

Za področje prometne varnosti so na šoli odgovorne mentorice prometne vzgoje in tudi ostali zaposleni. Prometna varnost je delno vključena v učni program 3. in 4. razredov, nujna je tudi prometna vzgoja v 1. in 2. razredih, ki jo izvajajo razredne učiteljice in učitelji v podaljšanem bivanju. Učenci razredne stopnje vsako leto sodelujejo v projektih, ki jih organizira Ministrstvo za notranje zadeve ali Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Za pomoč vsako leto prosimo Policijsko postajo Šentjur in člane SPV-ja, ki skrbijo za varnost v našem šolskem okolišu. V okvir prometne varnosti sodi tudi uspešno opravljen kolesarski izpit v 5. razredu devetletke.


Zdravstvena vzgoja

Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami. Prav tako so organizirani zobozdravstveni sistematični pregledi za učence 1., 2., 4., 7. in 8. razreda. 

Učenci razredne stopnje sodelujejo v republiški akciji tekmovanja za čiste zobe. Medicinska sestra naključno pregleda izbran razred. Vsak učenec, ki bo imel čiste zobe, si prisluži točko. Zmagovalni razred je tisti, ki ima ob koncu šolskega leta največ točk.

 

Dostopnost