OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Svet zavoda

 

Svet zavoda opravlja skladno z odlokom naslednje naloge:

 • sprejema pravila in druge splošne akte šole, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema vsebinski in kadrovski načrt,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli,
 • predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanoviteljici in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • sprejema programe prioritet za delitev presežka prihodka nad odhodki.

Svet zavoda ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole.

Predsednica sveta zavoda je Barbara Kvas Ocvirk, podpredsednica pa Marija Pezdevšek.


Predstavniki ustanoviteljaPredstavniki zaposlenihPredstavniki staršev
Barbara Kvas OcvirkMarija PezdevšekJanez Kodele
Žani ValenčakJasna ZupancKatja Smole
Marko ModicUrška Palčnik KrajcarAlenka Marguč
Karmen Lenič
Hedvika Pikl

Zapisniki sej sveta zavoda

1.seja.Sveta.zavoda.2016
3.seja.Sveta.zavoda.2017
5.seja.Sveta.zavoda.2018
7.seja.Sveta.zavoda.2019
9.seja.Sveta.zavoda.2019
11.seja.Sveta.zavoda.2019

2.seja.Sveta.zavoda.2016
4.seja.Sveta.zavoda.2017
6.seja.Sveta.zavoda.2018
8.seja.Sveta.zavoda.2019
10.seja.Sveta.zavoda.2019
12.seja.Sveta.zavoda.2020

 

Dostopnost