OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

OŠ Franja Malgaja Šentjur

Statusi

Starši lahko oddajo vlogo za perspektivnega/vrhunskega umetnika oz. perspektivnega/vrhunskega športnika na spodnjih obrazcih:


Pravila

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora, mu šola lahko status odvzame.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si lahko pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa ter z učencem in njegovimi starši sprejme Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.


Predlog za dodelitev statusa športnika
Predlog za dodelitev statusa umetnika

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Seznam registriranih športnikov je objavljen na spletni strani: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo določa 77. člen Zakona o športu, mora uradna oseba v šoli, ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe. Za uveljavljanje statusa perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli, staršem k vlogi ni treba priložiti posebnih dokazil. Uradna oseba, ki vodi postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Seznamu registriranih športnikov, objavljenem na spletni strani: https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija.

 

Dostopnost